Gedrag- en Integriteits­code

Gedrags­code

download Download de Gedrags en Integriteitscode pdf

Een vereniging van scholen die het onderwijs verzorgen van alle facetten die in de breedst mogelijke zin een relatie hebben met uiterlijke en verzorgende beroepen. Deze opleiders hebben een kwaliteitsaudit van één of meer van de volgende keurmerken; CRKBO, NRTO of wettelijk erkend onderwijs in kader van WEB.

Gezamenlijk is ervoor gekozen om de krachten te bundelen tot verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en een gesprekspartner voor onderwijs, branches en politiek. Onder het motto ‘SAMEN STERK’

Het gedrag van de leden in al het doen en laten, dan wel binnen de kaders van de doelstelling van de vereniging VOUV, moet de toets der kritiek in het openbaar kunnen doorstaan. Een gedragscode kan daarbij functioneren als een visitekaartje van de branche. Alle leden conformeren zich aan de beginselen die nauwlettend vereiste basis normen en waarden nastreven. Alle scholen zin bekend met deze gedragscode en hebben deze ondertekend.

De betekenis van de gedragscode ligt mede in de wijze waarop gecontroleerd wordt of de praktijk ook conform deze beginselen werkt. Daartoe wordt een klachtencommissie ingesteld. Het bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de klachtencommissie en de zorgvuldigheid die hierbij betracht dient te worden. In geval de gedragscode niet voorziet in relevante gewenste praktijksituaties kan er een voorstel worden gedaan tot aanvulling resp. wijziging van de gedragscode aan het bestuur van VOUV.

De opleider is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door haar geleverde producten en diensten. De gedragscode is goedgekeurd door bestuur van VOUV en door de leden in de ledenvergadering. Door de goedkeuring van dit document tijdens de ledenvergadering verklaring leden, de opleiders, akkoord te gaan en aan de desbetreffende criteria te voldoen.

Nieuwe leden wordt deze gedragscode ter ondertekening aangeboden bij de aanvraag van hun lidmaatschap.

Beginsel van loyale samenwerking

Samenwerking is het opgeven van een deel van de autonomie in de verwachting daar samen meer mee te kunnen bereiken. Het gezamenlijk doel kan worden gedefinieerd als het op tijd realiseren van projecten binnen de beschikbare budget en met de gewenste kwaliteit. Hierbij streven we naar een samenwerking met kennis, begrip en inzicht waarbij oog is voor elkaars identiteit en respect voor behoud van eigen identiteit als opleider. Het optimaal kunnen benutten van elkaars vakmanschap, kennis en ervaring. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

  • Indien een lid redelijkerwijs mag verwachten dat een scholing voor een specifieke doelgroep of opdrachtgever die bij één of meer andere leden ook wordt uitgevoerd conflicterend is, wordt zowel de doelgroep/opdrachtgever als het medelid in kennis gesteld.
  • Een lid gebruik en kopieert geen producten van collega VOUV opleiders, tenzij schriftelijke voorafgaande toestemming hiervoor is gegeven. Dit geldt ook voor docenten die of freelance basis werkzaam zijn bij meerdere opleiders.
  • Een lid zal in zijn wervingsactiviteiten voor nieuwe opdrachten geen activiteiten ondernemen met als doel een ander lid dezelfde opdracht te onthouden op basis van negatieve kwalificaties van het andere lid.
  • Een lid onthoudt zich van een beoordeling van scholing van andere leden die voor dezelfde doelgroep of opdrachtgever werken indien hiervoor geen toestemming is gegeven.

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in onderwijs

handheart
Zorgvuldigheidsbeginsel

Het zorgvuldig werken met voor de opleiding gekwalificeerd personeel welke beschikt over de , specifieke vakkennis die nodig is om de werkzaamheden uit te voeren en de opleiding vorm te geven. De deelnemer aan het onderwijs en andere betrokkenen wordt correct behandeld en de te volgen procedures zijn transparant, eenduidig en helder voor iedere betrokkenen.

equal
Gelijkheidsbeginsel

Gelijke gevallen moeten gelijk behandeld worden. Er is geen vooringenomenheid en schijn van partijdigheid wordt vermeden.

equal
Kenbaarheidsbeginsel

Middels schriftelijke overeenkomsten is vastgelegd wat verwacht mag worden van het onderwijs en de opleiding en de cursus. De informatie en tarieven en looptijd zijn transparant. Bijkomende kosten zijn vooraf duidelijk gecommuniceerd en algemene voorwaarden zijn inzichtelijk. Activiteiten die een belangenconflict kunnen opleveren worden vermeden of gemeld.

equal
Rechtszekerheid-en vertrouwensbeginsel

Iemands positie moet voldoende veilig zijn. Het geldende recht en regels moet worden toegepast. Besluiten of veranderingen mogen niet met terugwerkende kracht wijzigingen ten nadele van de betrokkenen. Bevoegd gezag mag zich niet op beleid beroepen wat nooit is gepubliceerd of bekendgemaakt. De geldende wetten en regels moeten juist worden toegepast, zodat de betrokkenen weten waar zij aan toe zijn. Verwachtingen die vooraf worden gewekt moeten kunnen worden waargemaakt. Doen en uitvoeren wat je zegt of beloofd. Toezeggingen moeten worden nagekomen en opgewekte verwachtingen moeten zoveel mogelijk worden gehonoreerd. Opleidingen leiden als deze er zijn op tot erkende diploma’s en certificaten zoals deze door de brancheorganisaties of overheidserkend onderwijs worden gewaardeerd.